Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ADVA-TECH.EU

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.adva-tech.eu działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.adva-tech.eu, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.adva-tech.eu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:                                         4.1ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,                                                                4.2 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,                                                                             4.3ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,                           4.4ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej www.adva-tech.eu umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 2. WYSZUKIWARKA - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę danych.
 3. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.adva-tech.eu.
 9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Anna Klarzyńska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą ADVA-TECH ANNA KLARZYŃSKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres siedziby: ul. Białostocka 9/128, 03-741 Warszawa, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Kosmowskiej 7, 03-749 Warszawa, NIP: 1181660024, REGON: 361248795, adres poczty elektronicznej (e-mail): zamowienia@adva-tech.eu, numer telefonu: +48 509 027 180.
 10. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą.
 11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 13. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§3 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.adva-tech.eu prowadzi sprzedaż detaliczno-hurtową Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski, wyłącznie na rzecz Klientów będących Przedsiębiorcami.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie lub wiadomości mailowej przesłanej przez Sprzedawcę.
 4. Ceny Produktów podawane są przez Sprzedawcę w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR) i stanowią kwotę netto, do której należy doliczyć podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Cena Produktu podana przez Sprzedawcę jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta może ulec zmianie w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia (w szczególności wskutek zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy Produktów już zamówionych przez Klienta, to jest on o takiej zmianie informowany i ma prawo do anulowania Zamówienia lub jego części.
 6. Zamówienia można składać:
 7. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 8. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8 do 17 w dni robocze oraz od 8 do 14 w soboty. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 

§4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest:
  • złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 7 Regulaminu tj. w celu złożenia Zamówienia, Klient ma obowiązek napisać wiadomość mailową lub zadzwonić do Sprzedawcy i złożyć ofertę kupna Produktu lub
  • przyjęcie oferty przysłanej przez Sprzedawcę.
 2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1.1, po otrzymaniu Zamówienia od Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz niniejszy Regulamin. Klient ma obowiązek zapoznać się z otrzymaną od Sprzedawcy wiadomością mailową oraz Regulaminem.
 3. W przypadku, o którym mowa w pkt 1.2, Klient mailowo przyjmuję ofertę przedstawioną przez Sprzedawcę. Klient przed przyjęciem oferty Sprzedawcy ma obowiązek zapoznać się z otrzymaną od Sprzedawcy wiadomością mailową oraz Regulaminem.
 4. Po zapoznaniu się z treścią Regulaminu i ostatecznym złożeniu Zamówienia lub przyjęciu oferty Sprzedawcy przez Klienta, Sprzedawca wysyła do Klienta potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do Produktu.

 

§5 SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • płatność przy odbiorze u dostawcy tj. za tzw. pobraniem.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym w złotych polskich wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 58 1950 0001 2006 3982 3617 0002 (Idea Bank S.A.) ADVA-TECH ANNA KLARZYŃSKA, ul.Kosmowskiej 7, 03-749 Warszawa, NIP: 1181660024. W tytule przelewu należy wpisać „Faktura VAT nr ……”
 3. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym w euro (EUR), wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 85 1950 0001 2006 3982 3617 0001 Swift Code: IEEAPLPA (Idea Bank S.A.) ADVA-TECH ANNA KLARZYŃŚKA, ul. Kosmowskiej 7, 03-749 Warszawa, NIP:1181660024. W tytule przelewu należy wpisać: „Faktura VAT nr ……”
 4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych. Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie i odebranie Produktu od dostawcy.
 5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie wskazanym w pro-formie lub fakturze.
 6. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu, chyba że strony dokonały odmiennych ustaleń lub Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 7. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

§6 KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. .Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

2.1czas kompletowania różni się w zależności od Produktu i jest wskazywany każdorazowo przez Sprzedawcę w przesyłanej do Klienta ofercie lub w wiadomości mailowej potwierdzającej otrzymanie Zamówienia.                      

Czas kompletowania wskazany przez Sprzedawcę liczy się od momentu:

 1. zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy (za wyjątkiem przypadku, w którym płatność następuje na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności)
 2. albo przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w przypadku wyboru zapłaty za pobraniem.
 3. Czas kompletowania jest podany w opisie każdego Produktu i jest on uzależniony od dostępności Produktu u producenta.

       2.2 Dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

      3.Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej (UPS).

      4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

      5.W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

§7 REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu gwarancji.

1.1 Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

1.2 Okres gwarancji dla Produktów jest uzależniony od producenta i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta,

1.3 Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: faktura VAT,

1.4 Zawiadomienie o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@adva-tech.eu lub pisemnie na adres: ul. Kosmowskiej 7, 03-749 Warszawa,

1.5 W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez producenta,

1.6 Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Kosmowskiej 7, 03-749 Warszawa,

1.7 Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób,

1.8 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę.

 

§8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

§9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:                                                                                                                                                              2.1 niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,                                                                  2.2 odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu,                                                                 2.3 prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

 

§10 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:                                1.1 wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego,                                                  1.2wyszukiwarka
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§11 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:                                                                                                                    2.1 umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.                                                                                2.2 umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§12 REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@adva-tech.eu.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§13 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.adva-tech.eu korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 13 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Anny Klarzyńskiej wykonującej działalność gospodarczą pod firmą ADVA-TECH ANNA KLARZYŃSKA, ul. Kosmowskiej 7, 03-749 Warszawa, NIP: 1181660024, REGON: 361248795. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.adva-tech.eu, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.adva-tech.eu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.adva-tech.eu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.adva-tech.eu użyte są w celach informacyjnych.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:                                                                                                                               4.1 ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.                                                                                                                      4.2 ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Przedsiębiorcą, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Formularz zapytania

Jeśli masz pytania dotyczące naszych produktów, chcesz dokonać zamówienia lub uzyskać ofertę na potrzebne materiały, zapraszamy do wypełnienia formularza.

Skontaktujemy się w ciagu 24h

Formularz kontaktowy

Nasza strona korzysta z plików cookies. Zapewniają one prawidłowe działanie strony, narzędzi społecznościowych, reklamowych i analitycznych. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Ustawienia cookies możesz zmienić w preferencjach swojej przeglądarki internetowej.

Drogi kliencie,
Zapytaj o indywidualną ofertę!
X