Regulamin

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ADVA-TECH.EU

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis www.adva-tech.eu działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.adva-tech.eu, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.adva-tech.eu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  • ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  • ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  • ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  • oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 2. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.adva-tech.eu
 3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 4. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej www.adva-tech.eu umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 5. WYSZUKIWARKA- Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę danych.
 6. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Anna Klarzyńska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą ADVA-TECH ANNA KLARZYŃSKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres siedziby: ul. Białostocka 9/128, 03-741 Warszawa, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Kosmowskiej 7, 03-749 Warszawa, NIP: 1181660024, REGON: 361248795, adres poczty elektronicznej (e-mail): zamowienia@adva-tech.eu, numer telefonu: +48 509 027 180.
 7. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 8. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 9. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 11. PRODUKT – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą, zawarta na podstawie indywidualnych ustaleń między stronami.
 13. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

 

§3 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Serwis www.adva-tech.eu prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Serwisie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając zapytanie dotyczące wybranego Produktu, za pośrednictwem Formularza Kontaktowego, otrzyma jego ofertę zakupu.
 4. Zapytanie dotyczące Produktu można składać:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@adva-tech.eu, info@adva-tech.eu lub Formularza Kontaktowego
  • telefonicznie pod numerem: +48 509 027 180.

 

§4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest:
  • 1.1 złożenie przez Klienta zapytania dotyczącego Produktu, jednym ze sposobów, o których mowa w § 3 pkt 4 Regulaminu tj. w celu złożenia Zamówienia, Klient ma obowiązek napisać wiadomość mailową lub zadzwonić do Sprzedawcy,
  • 1.2 przyjęcie oferty przysłanej przez Sprzedawcę wraz z potwierdzeniem zapoznania się i zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1.1, po otrzymaniu zapytania od Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie wiadomości e-mail zawierającej szczegółową ofertę oraz niniejszy Regulamin. Klient ma obowiązek zapoznać się z otrzymaną od Sprzedawcy wiadomością mailową oraz Regulaminem.
 3. W przypadku, o którym mowa w pkt 1.2, Klient mailowo przyjmuje ofertę przedstawioną przez Sprzedawcę. Klient przed przyjęciem oferty Sprzedawcy ma obowiązek zapoznać się z otrzymaną od Sprzedawcy wiadomością mailową oraz Regulaminem.
 4. Przyjęcie oferty Sprzedawcy przez Klienta odbywa się mailowo.
 5. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do Produktu.

 

§5 SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. Szczegółowe warunki dotyczące płatności znajdują się każdorazowo w ofercie przesyłanej przez Sprzedawcę do Klienta, o której mowa w § 4 Regulaminu.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym w złotych polskich wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 58 1950 0001 2006 3982 3617 0002 (Idea Bank S.A.) ADVA-TECH ANNA KLARZYŃSKA, ul.Kosmowskiej 7, 03-749 Warszawa, NIP: 1181660024. W tytule przelewu należy wpisać „Faktura VAT nr ……”
 3. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym w euro (EUR), wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 85 1950 0001 2006 3982 3617 0001 Swift Code: IEEAPLPA (Idea Bank S.A.) ADVA-TECH ANNA KLARZYŃŚKA, ul. Kosmowskiej 7, 03-749 Warszawa, NIP:1181660024. W tytule przelewu należy wpisać: „Faktura VAT nr ……”
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie wskazanym w pro-formie lub fakturze.
 5. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu, chyba że strony dokonały odmiennych ustaleń lub Umowa Sprzedaży stanowi inaczej
 6. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości Ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§6 KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są każdorazowo zawarte w ofercie Sprzedawcy przesłanej do Klienta, o której mowa w § 4 Regulaminu.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika. Czas kompletowania różni się w zależności od Produktu i jest wskazywany każdorazowo przez Sprzedawcę w przesyłanej do Klienta ofercie lub w wiadomości mailowej potwierdzającej otrzymanie Zamówienia.                               2.1 Czas kompletowania, wskazany przez Sprzedawcę, liczy się od momentu zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy,                                                                          2.2 Czas kompletowania jest podany w opisie każdego Produktu i jest on uzależniony od dostępności Produktu u producenta,                                                                                                                                                      2.3 Dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 3. Zakupione w Serwisie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej (UPS).
 4. Zakupione w Serwisie Produkty Klient może odebrać również osobiście po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym.

 

§7 REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu gwarancji.
  • 1.1 Wszystkie Produkty prezentowane w Serwisie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • 1.2 Okres gwarancji dla Produktów jest uzależniony od producenta i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta,
  • 1.3 Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu,
  • 1.4 Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta oraz podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży określonych w ustawie o prawach konsumenta, które przysługują Konsumentowi oraz podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu, z mocy prawa.

 

     2. Reklamacja z tytułu braku zgodności produktu z umową.

2.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, z tytułu braku zgodności Produktu z umową, są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,

2.2 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 9, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

2.3 Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, za brak zgodności Produktu z umową, istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,

2.4 Zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@adva-tech.eu lub pisemnie na adres: Kosmowskiej 7, 03-749 Warszawa,

2.5 W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,

2.6 Dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt,

2.7 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania,

2.8 W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,

2.9 Klient może żądać w pierwszej kolejności wymiany lub naprawienia Produktu przez Sprzedawcę. Obniżenia Ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przypadkach (m.in. w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową czy w przypadku, gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową),

2.10 W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Sprzedawca odpowiednio:

a.pokrywa koszty wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu,

b. porywa koszty naprawy oraz ponownego dostarczenia Produktu,

c. obniża Cenę Produktu (obniżona Cena musi pozostawać w proporcji Ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania uprawnionego oświadczenia tego Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu, o obniżeniu ceny,

d. w przypadku uprawnionego odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu – zwraca im cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,    

2.11odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.                  

§8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Serwis oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: Kosmowskiej 7, 03-749 Warszawa
 4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu, o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy i wzorze formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wybrali sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Serwis, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponoszą jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, może odstąpić od umowy, liczy się:
 • 9.1 dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie,
 • 9.2 dla umowy, która obejmuje wiele Produktów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części
 • 9.3 dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,
 • 9.4 dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

    10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:

 • 10.1 w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • 10.2 w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • 10.3 w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • 10.4 o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
 • 10.5 w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.

    11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 10 Regulaminu.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości Ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§10 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że umowa, którą zawiera ze Sprzedawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  • 2.1 niedozwolonych postanowień umownych,
  • 2.2 odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Produktu z umową,
  • 2.3 prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  • 2.4 zasad dotyczących umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§11 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego,
  • wyszukiwarka
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

§12 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • 2.1 umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę,
  • 2.2 umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • 3.1 komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  • 3.2 dostęp do poczty elektronicznej,
  • 3.3 przeglądarka internetowa,
  • 3.4 włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§13 REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@adva-tech.eu
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§14 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.adva-tech.eu korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 14 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Anny Klarzyńskiej wykonującej działalność gospodarczą pod firmą ADVA-TECH ANNA KLARZYŃSKA, ul. Kosmowskiej 7, 03-749 Warszawa, NIP: 1181660024, REGON: 361248795. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.adva-tech.eu bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.adva-tech.eu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.adva-tech.eu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.adva-tech.eu użyte są w celach informacyjnych.

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  • 4.1 ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
  • 4.2 ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Formularz zapytania

Jeśli masz pytania dotyczące naszych produktów, chcesz dokonać zamówienia lub uzyskać ofertę na potrzebne materiały, zapraszamy do wypełnienia formularza.

Skontaktujemy się w ciagu 24h

Formularz kontaktowy
Drogi kliencie,
Zapytaj o indywidualną ofertę!
X